Random thoughts

worries..smiles…hopes and frustrations

2014 ఎన్నికలలో రైతు స్వరాజ్య వేదిక తరుపున రూపొందించిన రైతుల ఎజెండా

leave a comment »

2014 ఎన్నికల సందర్బంగా రైతు స్వరాజ్య వేదిక కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రతిపాదనలు అన్ని పార్టీ ల ముందు ఉంచింది.

Written by Ramoo

April 14, 2014 at 10:44 am

నాకు నచ్చిన గాలీబ్ గీతాలలో కొన్ని

leave a comment »

ఏల కాళ్ళు నొచ్చె బాలామణి కి

రాత్రి ఎవరి స్వప్న సీమ కేగి వచ్చెనో!

 

ఎచట నీ పదాంకములు నీక్షింతునచట

అడవి దారియు నందనమట్లు తోచు

 

ఆమె ముద్దిచ్చుటకు వెనకాడదేమో!

కాని ఇమ్మని అడగ వెనకాదినాను..

 

గుండె దొంగాలించుకుపోయే జంకక

ముద్దోసంగ వెనుక ముందులాడు..

 

అన్ని బంధాల విదిలించినట్టి యెడద

కురుల ఉరులందు నన్ చిక్కుకోనేను చెలియ

 

వ్రాయనేమి లేక పోయియు నీ పేరుచేర్చి వ్రాతునొక చిన్ని లేఖ

నీదు పేరు వలచి, నిలిచి యున్నడను, కాంక్షలూరు వలపుకాడ నేను

 

ఏ అలంకరనయు లేని సేయక గూడా

ప్రియుల మొహపరుతువేమో! నీవు?

 

ఆమె తోటకి వ్యాహళి కరిగేనంట

ఇంక తోటలో పూలు వంచించు నెవడు?

 

నీవు ప్రేమతో వచ్చుట పూవు తోటకెంత యో సంతసమ్ము కల్గించే ననగ

చేయి సాచి నిన్ కౌగిట చేర్చ గోరి మొగ్గల్ని వికసించ మొదలు పెట్టె…

 

ఏల నను మరిచే నెరుగ బోయితి, నామే

వలపు చూపు చూచే భాస్మమైతి

 

నీ పరధ్యాన మేదో ఘనిష్టమైన

ప్రణయ రహస్యమును బయల్పరుచుచుండే

 

 

 

Written by Ramoo

July 6, 2011 at 1:43 pm

Posted in Poetry

Tagged with

Wanted, a Pay commission for farmers

leave a comment »

In 1996, I joined as an agriculture scientist at the Indian Council for Agriculture at Directorate of Oilseeds Research in Hyderabad. We used to work on castor, sunflower and safflower. My job was to coordinate the Frontline Demonstration of Improved technologies to farmers under the ‘Technology Mission on Oilseeds’ across the country.

 

At that time, Andhra Pradesh used to account for about 9-10 % of castor production.  The farmer used to harvest about five quintal per acre under rainfed conditions and around seven to ten quintals with hybrids under irrigated conditions.  And he would get around Rs. 1500-2500 per quintal.

 

My salary at that time was about 7 to 8 thousand per month with a basic of 2200 rupees or so, and we were waiting for Fifth pay commission announcement.

 

In 1998 or so the Fifth pay commission increased our basic from 2200 to 8000 (about 3 times) taking my salary to 16,000 or so per month.  I left the directorate of Oilseeds Research in 2004. My colleagues who continued have become senior and principal scientists and with salaries around Rs. 80,000 plus. Most of the living costs like healthcare under CGHS, tuition fee exempted from income tax, transport allowance to come to office is taken care of. Even to buy newspapers, an allowance of Rs. 100/month. This is true with almost all the government employees and others in the corporate sector would be earning much more.  The salaries of MPs, MLAs, Governors, President etc all have increased more than 500 times in the last five years alone.

 

But not the farmer’s.

 

After 15 years, today the average yield of the farmer has not increased much and same is the case with what he gets. In 2009, farmers got about 3000/q with a price rise due to lower production (because of drought). The seed prices have increased by more than 300 times, fertiliser costs, pesticide costs have increased similarly. Cost of food, education, and health equally affects the farmers. In fact, the story of castor may be better than cotton, paddy or any other crop. The farmers take home are kept low to appease the industry in case of commercial crops like cotton, sugarcane, tobacco or consumers in case of food grains.

 

What the farmers get is not even corrected for inflation. After the 6th Pay commission, the central government employees are paid 45 % dearness allowance and this January may take it to cross 50 %.

Money to the farmers never goes up (in real terms), while costs of cultivation have always increased.  The net incomes dwindled and many times became negative.  The increasing costs have made the farmers dependent on industry which reaped huge profits.

In 2010 which saw more than 17,000 farmers suicides (across the country) due to crop failures and indebtedness, the seed companies recorded a 50 % growth in their business, drip irrigation industry recorded more than 40 % growth. MFIs have made windfall profits, till restrictions were brought on them just a few months back.

When will this change?

Written by Ramoo

January 4, 2011 at 7:05 am

Posted in Articles

India Scandal Sheet (1948-2005)

leave a comment »

Scams in India through history. (1948 – 2005) Scandal Sheet Greed, graft, politics, bribery, dirty money. Just another day in the life of a nation still rated among the most corrupt in the world. Scan the scams that have grabbed headlines, destroyed reputations and left many people poorer.

1, Jeep Purchase (1948) :- Free India’s corruption graph begins. V. K. Krishna Menon, then the Indian high commissioner to Britain, bypassed protocol to sign a deal worth Rs 80 lakh with a foreign firm for the purchase of army jeeps. The case was closed in 1955 and soon after Menon joined the Nehru cabinet.

2, Cycle Imports (1951) :- S.A. Venkataraman, then the secretary, ministry of commerce and industry, was jailed for accepting a bribe in lieu of granting a cycle import quota to a company.

3, BHU Funds (1956) :- In one of the first instances of corruption in educational institutions, Benaras Hindu University officials were accused of misappropriation of funds worth Rs 50 lakh.

4, MUNDHRA SCANDAL (1957):- It was the media that first hinted there might be a scam involving the sale of shares to LIC, Feroz Gandhi sources the confidential correspondence between the then Finance Minister T.T. Krishnamachari and his principal finance secretary, and raised a question in Parliament on the sale of ‘fraudulent’ shares to LIC by a Calcutta-based Marwari businessman named Haridas Mundhra. The then Prime Minister, Jawaharlal Nehru, set up a one-man commission headed by Justice M.C.Chagla to investigate the matter when it becomes evident that there was a prima facie case. Chagla concluded that Mundhra had sold fictitious shares to LIC, thereby defrauding the insurance behemoth to the tune of Rs. 1.25 crore. Mundhra was sentenced to 22 years in prison. The scam also forced the resignation of T.T.Krishnamachari.

6, Teja Loans (1960):- Shipping magnate Jayant Dharma Teja took loans worth Rs 22 crore to establish the Jayanti Shipping Company. In 1960, the authorities discovered that he was actually siphoning off money to his own account, after which Teja fled the country.

7, Kairon Scam (1963):- Pratap Singh Kairon became the first Indian chief minister to be accused of abusing his power for his own benefit and that of his sons and relatives. He quit a year later.

8, Patnaik’s Own Goal (1965) :- Orissa Chief Minister Biju Patnaik was forced to resign after it was discovered that he had favoured his privately-held company Kalinga Tubes in awarding a government contract.

9, Maruti Scandal (1974) :- Well before the company was set up, former Prime Minister Indira Gandhi’s name came up in the first Maruti scandal, where her son Sanjay Gandhi was favoured with a license to make passenger cars.

10, Solanki Exposé (1992) :- At the World Economic Forum, Madhavsinh Solanki, then the external affairs minister, slipped a letter to his Swiss counterpart asking their government to stop the probe into the Bofors kickbacks. Solanki resigned when India Today broke the story.

11, Kuo Oil Deal (1976):- The Indian Oil Corporation signed an Rs 2.2-crore oil contract with a non-existent firm in Hong Kong and a kickback was given. The petroleum and chemicals minister was directed to make the purchase.

12, Antulay Trust (1981) :- With the exposure of this scandal concerning A.R. Antulay, then the chief minister of Maharashtra, The Indian Express was reborn. Antulay had garnered Rs 30 crore from businesses dependent on state resources like cement and kept the money in a private trust.

13, HDW Commissions (1987) :- HDW, the German submarine maker, was blacklisted after allegations that commissions worth Rs 20 crore had been paid. In 2005, the case was finally closed, in HDW’s favour.

14, Bofors Pay-Off (1987) :- A Swedish firm was accused of paying Rs 64 crore to Indian bigwigs, including Rajiv Gandhi, then the prime minister, to secure the purchase of the Bofors gun.

15, St Kitts Forgery (1989) :- An attempt was made to sully V.P. Singh’s Mr Clean image by forging documents to allege that he was a beneficiary of his son Ajeya Singh’s account in the First Trust Corp. at St Kitts, with a deposit of $21 million.

16, Airbus Scandal (1990) :- Indian Airlines’s (IA) signing of the Rs 2,000-crore deal with Airbus instead of Boeing caused a furore following the crash of an A-320. New planes were grounded, causing IA a weekly loss of Rs 2.5 crore.

17, Securities Scam (1992) :- Harshad Mehta manipulated banks to siphon off money and invested the funds in the stock market, leading to a crash. The loss: Rs 5,000 crore.

18, Indian Bank Rip-off (1992) :- Aided by M. Gopalakrishnan, then the chairman of the Indian Bank, borrowers-mostly small corporates and exporters from the south-were lent a total of over Rs 1,300 crore, which they never paid back.

19, Sugar Import (1994) :- As food minister, Kalpnath Rai presided over the import of sugar at a price higher than that of the market, causing a loss of Rs 650 crore to the exchequer. He resigned following the allegations.

20, MS SHOES SCAM (1994) :- Anyone who war old enough in 1994 to read will remember the advertisements- tens of them intriguingly headlined: ‘Who is Pawan Sachdeva?’ For the record, it was the peak of the public issued-led advertising boom and the ads were created by the Delhi branch of Rediffusion. Sachdeva, the promoter of MS Shoes, allegedly used company funds to buy shares (of his own company) and rig prices, prior to a public issue. He is alleged to have colluded with officials in the Securities Exchange Board of India (SEBI) and SBI Caps, which lead-managed the issue, to dupe the public into investing in his Rs. 699-crore public-***-rights issue. Sachdeva was later acquitted

21, JMM Bribes (1995) :- Jharkhand Mukti Morcha leader Shailendra Mahato testified that he and three party members received bribes of Rs 30 lakh to bail out the P.V. Narasimha Rao government in the 1993 no-confidence motion.

22, In a Pickle (1996) :- Pickle baron Lakhubhai Pathak raised a stink when he accused former Prime Minister P.V. Narasimha Rao and godman Chandraswami of accepting a bribe of Rs 10 lakh from him for securing a paper pulp contract.

23, Telecom Scam (1996) :- Former minister of state for communication Sukh Ram was accused of causing a loss of Rs 1.6 crore to the exchequer by favouring a Hyderabad- based private firm in the purchase of telecom equipment. He, along with two others, was convicted in 2002.

24, Fodder Scam (1996) :- The accountant general’s concerns about the withdrawal of excess funds by Bihar’s animal husbandry department unveiled a Rs 950-crore scam involving Lalu Prasad Yadav, then the state chief minister. He resigned a year later.

25, Urea Deal (1996) :- C.S. Ramakrishnan, MD, National Fertiliser, and a group of businessmen close to the P.V. Narasimha Rao regime fleeced the government and took Rs 133 crore from the import of two lakh tonne of urea, which was never delivered.

26, Hawala Diaries (1996) :- The scandal surfaced following CBI raids on hawala operators in Delhi in 1991. But it was S.K. Jain’s diaries that had heads rolling.

27, CRB SCAM (1997) :- Another scam forged by greed and discovered through accident. Chain Roop Bhansali, a smart-talking entrepreneur, created a pyramid financial empire based on high-cost financing. At its peak, his Rs. 1,000-crore financial conglomerate had in its ranks a mutual fund, a financial services company into fixed deposits, and a merchant bank. That Bhansali knew how to work the system became evident when he also managed to secure a provisional banking license. Then his luck ran out. An executive in the State Bank of India Inadvertently discovered that some interest warrants issued by Bhansali were not backed by cash. The bubble finally burst in May 1997, but by that time investors had lost over Rs. 1,000 crore. This was among the first retail scams in India and it was played out, in smaller avatars, across the country-especially in the South where financial services companies promised returns in excess of 20 per cent and decamped with the principal. Bhansali was arrested for a few weeks and released later on bail.

28, MEHTA’S SECOND COMING (1998) :- The Big Bull returned to the bourses. This time, he allegedly colluded with the promoters of BPL, Videocon International, and Sterile Industries to rig the share prices of these companies. The inevitable collapse happened sooner than planned, Harshad Mehta orchestrated a cover-up operation that included a high=jinks effort by officials of Bombay Stock Exchange to (illegally ) open the trading system in the middle of the night to set things right, but the damage had been done. SEBI finally passed its ruling on the scam in 2001, banning the three companies concerned from tapping the market-BPL, for two years. Mehta was debarred for life form dealing in Securities Appellate Tribunal (SAT) in October 2001

29, VANISHING COMPANIES SCAM (1998) :- A passing remark heard by then Finance Minister Palaniappan Chidambaram resulted in a furore over what was badly-kept secret on Dalal street. Chidambaram was told that hundreds of companies had disappeared after raising moneys form the public. An informal scrutiny revealed that perhaps over 600 companies were missing. Chidambaram ordered a probe by SEBI. The SEBI probe conducted in May 1998 revealed that while many companies are not traded on the bourses at least 80 companies that had rises Rs.330.78 crore were simply missing. Later that year, the Department of Company Affairs (DCA) was asked to probe and penalize these companies. DCA still investigating. Investigations continue to this day.

30, PLANTATION COMPANIES SCAM (1999) :- It was as innovative a swindle as any effected in the world. Savvy entrepreneurs convinced gullible investors that given the right irrigation and fertilizer inputs, teak, strawberries, and anything else that could be grown, would grow anywhere in the country. The promoters could afford to collect money from investors and not worry about retribution (or returns, for that matter). For, plantation companies fell under the purview of neither SEBI nor Reserve Bank of India. Indeed, they didn’t even come under the scope of the Department decided to change things in 1999, enough investors had been gulled: 653 companies, between them, had raised Rs. 2,563 crore from investors. To date, not many investors have got their principals back, just another affirmation of the old saying about money not growing on trees.

31, Match Fixing (2000) :- Mohammed Azharuddin, till then India’s cricket captain, was accused of match-fixing. He and Ajay Sharma were banned from playing, while Ajay Jadeja and Manoj Prabhakar were suspended for five years. 32, KETAN PAREKH SCAM (2001) :- Ketan Parekh’s modus operandi wasn’t very different from Harshad Mehta’s. If Mehta used banker’s receipts, then Parekh used pay orders to ramp up the prices of his favourite scrips (the K-10). Apart from money form the banking system Parekh also rerouted money from corporated like HFCL (Rs. 425 crore), and Zee (Rs. 340 crore) to good effect. He was caught when pay-orders issued by Madhavpura Mercantile Cooperative Bank bounced. Although the total amount involved in the scam was just Rs. 137 crore, the impact was far greater. Apparently, when a bear cartel sensed Parekh was in trouble, it stepped in and leveraged a dip in the NASDAQ to bear down stock prices. The resultant slump in the markets happened soon after Finance Minister Yashwant Sinha presented what he considered his best budget ever. Under pressure from the government, SEBI investigated the scam and heads began to roll. Among them: the entire management team of BSE, including its president Anand Rathi, CSFB, First Global, and, in an indirect connection, P.S.Subramanyam, the Chairman of UTL Evidently, for the 18 months that PSS was Chairman of UTI, the Trust had mirrored the actions of the bull cartel. The result? When the market tanked, so did the NAV of its holy cow, the US-64.

33, Tehelka Sting (2001) :- Tehelka, an online news portal, used spycams to catch army officers and politicians accepting bribes, in their sting operation called Operation Westend. Investigative journalism turned another corner in the country.

34, Stockmarket Scam (2001) :- The mayhem that wiped off over Rs 1,15,000 crore in the markets in March 2001 was masterminded by the Pentafour bull Ketan Parekh. He was arrested in December 2002 and banned from acccessing the capital market for 14 years.

35, Home Trade Scam (2002) :- Under the pretext of gilt trading, Rs 600 crore was swindled from over 25 cooperative banks in Maharashtra and Gujarat by a Navi Mumbai-based brokerage firm Home Trade. Sanjay Agarwal, CEO of the firm, was arrested in May 2002.

36, Stamp Paper Scam (2003) :- The sheer magnitude of the racket was shocking-it caused a loss of Rs 30,000 crore to the exchequer. Disclosures of the mastermind behind it, Abdul Karim Telgi, implicated top police officers and bureaucrats.

37, Oil-for-Food Scandal (2005) :- K. Natwar Singh was unceremoniously dropped from the Cabinet when his name surfaced in the Volcker Report on the Iraq oil-for-food scam.

Written by Ramoo

December 17, 2010 at 5:11 am

Posted in Interesting writeups

Tagged with

Story of Appreciation** – Recruitment

leave a comment »

One young academically excellent person went to apply for a managerial position in a big company.

He passed the first interview, the director did the last interview, made the last decision.

The director discovered from the CV that the youth’s academic achievements were excellent all the way, from the secondary school until the postgraduate research, never had a year when he did not score.

The director asked, “Did you obtain any scholarships in school?” the youth answered “none”.

The director asked, ” Was it your father who paid for your school fees?” The youth answered, “My father passed away when I was one year old, it was my mother who paid for my school fees.

The director asked, ” Where did your mother work?” The youth answered, “My mother worked as clothes cleaner. The director requested the youth to show his hands. The youth showed a pair of hands that were smooth and perfect.

The director asked, ” Have
you ever helped your mother wash the clothes before?” The youth answered, “Never, my mother always wanted me to study and read more books. Furthermore, my mother can wash clothes faster than me.

The director said, “I have a request. When you go back today, go and clean your mother’s hands, and then see me tomorrow morning.*

The youth felt that his chance of landing the job was high. When he went back, he happily requested his mother to let him clean her hands. His mother felt strange, happy but with mixed feelings, she showed her hands to the kid.

The youth cleaned his mother’s hands slowly. His tear fell as he did that. It was the first time he noticed that his mother’s hands were so wrinkled, and there were so many bruises in her hands. Some bruises were so painful that his mother
shivered when they were cleaned with water.

This was the first time the youth realized that it was this
pair of hands that washed the clothes everyday to enable him to pay the school fee. The bruises in the mother’s hands were the price that the mother had to pay for his graduation, academic excellence and his future.

After finishing the cleaning of his mother hands, the youth quietly washed all the remaining clothes for his mother.

That night, mother and son talked for a very long time.

Next morning, the youth went to the director’s office.

The Director noticed the tears in the youth’s eyes, asked: ” Can you tell me what have you done and learned yesterday in your house?”

The youth answered, ” I cleaned my mother’s hand, and also finished cleaning all the remaining clothes’

The Director asked, ” please tell me your feelings.”

The youth said, Number 1, I know now what is appreciation. Without my mother, there would not the successful me today. Number 2, by working
together and helping my mother, only I now realize how difficult and tough it is to get something done. Number 3, I have come to appreciate the importance and value of family relationship.

The director said, ” This is what I am looking for to be my manager. I want to recruit a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life. You are hired.

Later on, this young person worked very hard, and received the respect of his subordinates. Every employee worked diligently and as a team. The company’s performance improved tremendously.

A child, who has been protected and habitually given whatever he wanted, would develop “entitlement mentality” and would always put himself first. He would be ignorant of his parent’s efforts. When he starts work, he assumes that every person must listen to him, and when he becomes a
manager, he would never know the sufferings of his employees and would always blame others. For this kind of people, who may be good academically, may be successful for a while, but eventually would not feel sense of achievement. He will grumble and be full of hatred and fight for more. If we are this kind of protective parents, are we really showing love or are we destroying the kid instead?*

You can let your kid live in a big house, eat a good meal, learn piano, watch a big screen TV. But when you are cutting grass, please let them experience it. After a meal, let them wash their plates and bowls together with their brothers and sisters. It is not because you do not have money to hire a maid, but it is because you want to love them in a right way. You want them to understand, no matter how rich their parents are, one day their hair will grow gray, same as the mother of that young person. The most important
thing is your kid learns how to appreciate the effort and experience the difficulty and learns the ability to work with others to get things done.

You would have forwarded many mails to many and many of them would have black mailed you too…but try and forward this story to as many as possible…this may change somebody’s fate… 🙂

 

Written by Ramoo

November 25, 2010 at 6:16 pm

Posted in Interesting writeups

Tagged with

Tracking lost mobile

with one comment

*If u lose your mobile in India , you can get it back*
Got an interesting fact to share. Nowadays each one of us carries Hi Fi
Mobile devices and always fear that it may be stolen.
Each mobile carries a unique IMEI i.e. International Mobile Identity No
which can be used to track your mobile anywhere in the world.
This is how it works!!!!!!
1. Dial *#06# from your mobile.
2. Your mobile shows a unique 15 digit.
3. Note down this no anywhere but except in your mobile as this is the
Number which will help trace your mobile in case of a theft.
4. Once stolen you just have to mail this 15 digit IMEI No. to
cop@vsnl.net
5. No need to go to police.
6. Your Mobile will be traced within next 24 hrs via a complex system of
GPRS and internet.
7. You will find where your hand set is being operated even in case your
No.is being changed.
PASS ON THIS VERY IMP MESSAGE TO ALL YOUR FRIENDS AND
RELATIVES.
If u lose your mobile, send an e-mail to cop@vsnl.net with the following
Info:
Your name :
Address :
Phone model :
Make :
Last used No. :
E-mail for communication :
Missed date :
IMEI No. :

Written by Ramoo

October 16, 2010 at 4:12 am

Posted in Uncategorized

Tagged with